Chuyên mục

Tuyên truyền tiết kiệm điện

 

An toàn điện

H­ướng dẫn mua điện:

- Quyết định 505/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

- Quy định tiêu chuẩn vật tư thiết bị lưới điện.

- Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không.

I. Mua điện cao áp:

II. Dịch vụ cấp điện từ lưới hạ áp (220/380V):

III. Dịch vụ cấp điện từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6KV, 10KV, 15KV, 22KV,35KV):

IV. Dịch vụ trong quá trình thực hiện HĐMBĐ: